Przejdź do stopki

Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadomienie
17.05.2023 15:05

          Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. 

Obwieszczenie

Obwieszczenie
12.05.2023 12:32

Obwieszczenie  Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 12 maja 2023 r.  Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000z pó