Przejdź do stopki

Gminna Biblioteka Publiczna

    wyświetleń: 2441

Treść

Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy

ul. św. Floriana 25, 33-312 Tęgoborze        

Kierownik mgr Krystyna Marzec                                               

tel. +48 18 444 92 67                                                                    

NIP 734-28-41-835

REGON 492691997

e-mail: bibliotekategoborze@interia.pl

WWW: https://w.bibliotece.pl/community/libraries/gbptegoborze


Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Łososinie Dolnej

33-314 Łososina Dolna 400

Kustosz mgr Marzena Pawłowska

tel. +48 18  444 88 47

e-mail: bibliotekalososinadolna@interia.pl

 


DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEK PUBLICZNYCH  W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA  SARC-CoV-2 W  GMINIE ŁOSOSINA DOLNA

 

Szanowni czytelnicy!

W związku z  decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczącego działalności instytucji kultury w trakcie pandemii oraz zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej informujemy, że od 7 listopada 2020 roku do odwołania  wprowadzona zostaje  ograniczona działalność Biblioteki Publicznej  w Tęgoborzy  oraz  Łososinie Dolnej.

Z tego powodu zostaje wprowadzona usługa "Książka na telefon", która działa w godzinach pracy Bibliotek. Materiały biblioteczne można zamawiać dzwoniąc na numery podane wyżej.

Przy stanowisku odbioru książek znajdować się może maksymalnie 1 osoba.

Komunikaty dotyczące funkcjonowania Biblioteki będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej biblioteki.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 


HISTORIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej została założona w 1949 roku, na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dekret zobowiązywał władze terenowe do tworzenia pełnej sieci bibliotek: zapewnienie lokalu, środków finansowych na wyposażenie i zakup książek. Zasięg Gminnej Biblioteki obejmował wszystkie wsie wchodzące w skład gminy t.j.: Białawoda, Bilsko, Łęki, Łyczaka, Michalczowa, Rąbkowa, Rojówka, Skrzętna, Stańkowa, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowie, Znamirowice, Żbikowice.

Pierwszy księgozbiór w ilości 780 książek biblioteka otrzymała w 1949 roku z Ministerstwa Oświaty za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu. Lokal biblioteki znajdował się w budynku gminnym i zajmował jeden pokój wspólnie ze świetlicą Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Niezależnie od zakładania Gminnych Bibliotek, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu zakładała punkty biblioteczne w Michalczowej, Rąbkowej, Rojówce, Skrzętli, Stańkowej, Świdniku, Witowicach Dolnych, Tęgoborzy, Żbikowicach. Praca w nich miała charakter społeczny, drobne sumy jakie otrzymywali kierownicy nie były stałym wynagrodzeniem lecz nagrodą. Wszystkie następne punkty biblioteczne, m.in. w Bilsku, Łękach, Wronowicach i Tabaszowej, zakładane były przez kierownika biblioteki. W 1952 roku na terenie Gminy działało 13 punktów bibliotecznych.

Do końca 1951 roku biblioteki publiczne działały w obrębie Ministerstwa Oświaty, a od 1952 roku do chwili obecnej nadzór i opiekę nad nimi sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa z dnia 25 września 1954 rokuo reformie podziału administracyjnego wsi i powołania Gromadzkich Rad Narodowych była podstawą do powołania w miejsce Gminy nowych Rad Narodowych. Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 marca 1955 r. Biblioteka Gminna została przemianowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawowało Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Naczelny nadzór miało Ministerstwo Kultury i Sztuki poprzez Centralny Zarząd Bibliotek. Merytoryczny nadzór pełniła Powiatowa Biblioteka w Nowym Sączu.

Finansowanie biblioteki objęte zostało budżetem Gromadzkiej Rady Narodowej.

Powołano Kierownika biblioteki, została nią Maria Witek i ona była odpowiedzialna za całokształt działalności biblioteki oraz za jej majątek. W związku z nowym podziałem administracyjnym w 1955 roku utworzono nowe Biblioteki Gromadzkie:

  •     Bibliotekę w Tęgoborzy,
  •     Bibliotekę w Witowicach Dolnych .

Przełom lat sześćdziesiątych to kolejny sukces biblioteki, będący wynikiem współpracy bibliotekarek i czytelników. Gromadzka Biblioteka Publiczna otrzymała nowy lokal i została przeniesiona do budynku gdzie mieściło się Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Jedno pomieszczenie przeznaczono na bibliotekę, a drugie na świetlicę dla młodzieży. Kolejna reorganizacja terenowych organów władzy i administracji nastąpiła w dniu 1 stycznia 1973 roku, w wyniku której połączono w Gromadzkie Rady Narodowe Tęgoborze i Łososinę Dolną powołując w ich miejsce jedną Gminną Radę Narodową z siedzibą w Łososinie Dolnej.

W wyniku tej reorganizacji w 1973 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej została przemianowana na Bibliotekę Gminną, której podlegały dwie filie biblioteczne:

  •     filia w Tęgoborzy – kierownikiem została Janina Mróz
  •     filia w Witowicach Dolnych- kierownikiem została Genowefa Piwowar                                     

Z dniem 14 kwietnia 1977 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Witek odeszła na emeryturę i zastąpiła ją Janina Mróz. Gminna Biblioteka zmieniła swoją siedzibę na Tęgoborze i przejęła zadania biblioteki gminnej a Łososina stała się filią biblioteczną. Taki system funkcjonuje do dzisiaj: Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy. Kolejne zmiany na stanowisku kierownika GBP nastąpiły w 2001 r. Kierownikiem Biblioteki została Krystyna Marzec - funkcję tę pełni do chwili obecnej.

https://bip.malopolska.pl/biblioteka

Na Skróty