Przejdź do stopki

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zakupowym

    wyświetleń: 154
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zakupowym

Treść

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR 1/2024

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna”

 

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 80, NIP 7342460748, REGON 040059597

Łososina Dolna czerwiec 2024 rok

KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA

I. CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie „Matka Boska z Dzieciątkiem”, zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz pozwoleniem nr 321/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz montaż zabezpieczenia obrazu przed kradzieżą i pożarem jak również zainstalowanie monitoringu temperatury i wilgotności

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm).

II. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej:

- Parafii: https://parafialososinadolna.pl/

- Gminy Łososina Dolna: www.łososina.pl

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w

szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz § 7 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.).

3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO).Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610.).

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. „Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie „Matka Boska z Dzieciątkiem”, zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz pozwoleniem nr 321/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz montaż zabezpieczenia obrazu przed kradzieżą i pożarem jak również zainstalowanie monitoringu temperatury i wilgotności

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Złożona oferta w postępowaniu jest ceną całkowitą brutto, na którą składa się

 • zakres 1 prac konserwatorskich
 • zakres 2 prac związanych z montażem zabezpieczeń obiektu zabytkowego
 1. Zamawiający udostępnia w załączniku nr 6 do zapytania program prac konserwatorskich oraz w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego zakres prac z którego opisu Wykonawca oszacuje kwotę brutto prac koniecznych do wykonania dla zakresu 1.
 2. Zamawiający udostępnia w załączniku nr 9 do zapytania zestawienie prac na podstawie którego Wykonawca może oszacować kwotę brutto prac koniecznych do wykonania dla zakresu 2.
 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją formalną  (programem prac konserwatorskich) stanowiącą podstawę realizacji robót, która udostępniona jest w załączniku nr 6 do zapytania, jak również zgodnie pozwoleniem nr 321/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który jest załącznikiem nr 7 do niniejszego zapytania.
 1. Z uwagi na wysoki stopień trudności prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwych ryzyk z nim związanych, wpływających na prawidłowe oszacowanie kosztów. Do oferty należy załączyć Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, które zostanie wydane każdemu z uczestników. Zamawiający ustala  termin wizji lokalnej na dzień 14 czerwca 2024 r, godz. 14.00

Po odbyciu wizji lokalnej należy przy składaniu oferty w postępowaniu specyfikację techniczną systemu zabezpieczeń obiektu zabytkowego wraz z podaniem ilości sztuk poszczególnych elementów systemu.

 1. Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace objęte niniejszym zamówieniem.
 2. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy /podpisany przez osoby uprawnione/,sporządzony stosownie do Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków, Konserwatorów Restauratorów Dóbr Kultury.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej potwierdzającej współfinansowanie zadania (wzór i miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający).
 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu trzech egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej część opisową i fotograficzną w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie„.pdf”,
 5. Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką konserwatorską, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części przedmiotu umowy przez Podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca postanowi o zleceniu części zadania Podwykonawcy, obowiązany jest on złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 niniejszego postępowania.  Zapytania ofertowego
 8. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym Oferentem, który/którzy złożył/złożyli najkorzystniejszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zakres negocjacji dotyczyć będzie elementów oferty stanowiących kryteria oceny ofert
 11. Wszelkie postanowienia umowy oz potencjalnym Wykonawcą zostały określone w załączniku nr 5 do zapytania, który stanowi wzór umowy.

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 15 listopada 2024 r
 2. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 30 dni od wyboru wykonawcy.
 3. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: sierpień 2024 r.
 4. Planowane płatności dotyczące realizacji zamówienia: Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 5. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą wraz z ofertą (w formularzu ofertowym) następujące oświadczenie  w tym zakresie:

„Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą ( w formularzu ofertowym) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z zamówienia na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835).

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

d. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.

e. Zagwarantują, że okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi

60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży odpowiednie dokumenty w powyższym zakresie.

 1. W zakresie pkt 1 lit a) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, że posiada stosowne uprawnienia konserwatorskie z zakresu konserwacji dzieł sztuki o specjalizacji malarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa tablicowego XV – XVI wieku.
 2. W zakresie pkt 1 lit b) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, że
 1. dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadania:

a) dla zakresu 1: Konserwatora dzieł sztuki, który:

 • posiada uprawnienia konserwatorskie z zakresu konserwacji dzieł sztuki o specjalizacji malarstwa ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa tablicowego XV – XVI wieku.
 • wykonał dwie konserwacje zabytku malarstwa tablicowego XV – XVI wieku nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia składania oferty.

b) dla zakresu 2: Elektryka, który:

 • posiada uprawnienia SEP do 1kV
 • wykonał 2 zadania polegające na montażu zabezpieczeń na obiekcie zabytkowym

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający wymaga aby w załączniku nr 3 do zapytania podać nazwa inwestycji, miejsce realizacji zadania oraz Podmiot na rzecz, którego te prace zostały wykonane.

Dodatkowo Wykonawca dla

 • zakresu 1 załączy ksero dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu konserwatora którym potwierdzi posiadanie uprawnień i spełnienie warunków udziału w postepowaniu..
 • zakresu 2  załączy ksero dokumentu lub legitymacji SEP, którym potwierdzi posiadanie uprawnień i spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
 1. W zakresie pkt 1 litd c) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, że posiada ważną i opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę przynajmniej 130 000,00 zł.
 2. W zakresie pkt 1 litd) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat od dnia złożenia oferty co najmniej:
 • dla zakresu 1 wykazać 2  zadania, których przedmiotem było wykonanie prac konserwatorskich obejmujących konserwację zabytku malarstwa tablicowego XV – XVI wieku wpisanych do rejestru zabytków,

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić Wykaz prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Na potwierdzenie prawidłowego wykonania Wykonawca winien załączyć do oferty protokoły odbioru ze wskazaniem, że roboty zostały odebrane albo referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego te prace konserwatorskie zostały wykonane potwierdzające, że prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką.

 • dla zakresu 2 wykazać 2 zadania, polegające na montażu zabezpieczeń na obiekcie zabytkowym

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić Wykaz prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Na potwierdzenie prawidłowego wykonania Wykonawca winien załączyć do oferty protokoły odbioru ze wskazaniem, że roboty zostały odebrane albo referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego te prace zostały wykonane potwierdzające, że prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką.

 

UWAGA!

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja).

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki. Pełnomocnictwo, o którym mowa może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą  albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 6. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. 
 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  • żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
  • warunki udziału w postępowaniu określone wini spełniać wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
 8. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają stosowne oświadczania i dokumenty.

VIII. ZAKRES OFERTY

- Uzupełniony formularz oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podpisany przez Wykonawcę

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Wykaz prac - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, podpisany przez Wykonawcę

- Wykaz osób skierowanych do realizacjizamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podpisany przez Wykonawcę

- dokument poświadczający posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 130 000,00 złotych wraz z dowodem jej opłacenia.

- Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zakresem prac wskazanym w załączniku nr 8 i 9 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z programem prac konserwatorskich ( załącznik nr 6 do zapytania) podpisany przez Wykonawcę. Po odbyciu wizji lokalnej należy przy składaniu oferty w postępowaniu specyfikację techniczną systemu zabezpieczeń obiektu zabytkowego wraz z podaniem ilości sztuk poszczególnych elementów systemu.

- Podpisaną klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- popisane Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej,

- Oświadczenie o podwykonawstwie podpisane przez Wykonawcę ( W przypadku zaistnienia potrzeby)

- Oświadczenie o poleganiu na zasobach podpisane przez Wykonawcę (w przypadku zaistnienia potrzeby)p

- pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

 1. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium:

A. CENA (C) - waga 60% sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia

               - maksymalna ilość punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia:

              Cena oferty najkorzystniejszej

               Cena oferty badanej =  cena oferty najkorzystniejszej  x 100 x 60%

                                                   cena oferty badanej

B. DOŚWIADCZENIE (D) WYKONAWCY PRAC KONSERWATORSKICH- waga 40 % - sposób oceny:

W kryterium tym punktowane będzie doświadczenie Oferenta, ujęte w prawidłowo wypełnionym formularzu WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

Maksymalną ilość punków uzyska podmiot, który zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat prace konserwatorskie obejmujące konserwację dzieł sztuki o specjalizacji malarstwa ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa tablicowego XV – XVI wieku, wpisanych do rejestru zabytków dla 4 obiektów.

Ocena punktowa przedstawia się następująco:

• 2 obiekty – 20 pkt.

• 3 obiekty – 30 pkt.

• 4 obiekty – 40 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Parafii oraz Gminy Łososina Dolna

 1. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców.

X. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wg zasad opisanych w rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego. W siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, w terminie do dnia 8 lipca 2024 r, godz. 9.00

Oferta powinna być złożona:

1. W formie papierowej w zaklejonej kopercie dopiskiem:

 Oferta wykonania zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna”

2. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2024 r. o godzinie 16.00 w kancelarii parafialnej.

XI. DODATKOWE WARUNKI

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania

ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie - bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych

dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

6. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, a Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie uzupełnił jej we wskazany przez Zamawiającego terminie, niespełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 20 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do

Zamawiającego.

9. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich jak również zgodnie z zakresem złożonego wniosku  w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

10. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

11. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 • Załącznik n 2 – wykaz prac, robót
 • Załącznik nr 3 – Wykaz osób
 • Załącznik nr 4 – klauzula RODO
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy
 • Załącznik nr 6 – Program prac konserwatorskich
 • Załącznik nr 7 – Pozwolenie nr 321/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Załącznik nr 8 – Zestawienie prac dla zakresu 1
 • Załącznik nr 9 - Zestawienie prac dla zakresu 2
Na Skróty