Przejdź do stopki

Ważna informacja dla Mieszkańców

    wyświetleń: 242
Ważna informacja dla Mieszkańców

Treść

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej informuje o zakończeniu prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na niżej wymienionych odcinkach:

  • sieć wodociągowa:

- Łososina Dolna – Centrum (osiedle przy kościele),

- Zawadka Podchełmie,

- Zawadka – Rozdziele,

- Łososina Dolna (Łączne),

- Bilsko – Jarostowa,

  • sieć kanalizacji sanitarnej:

- Łososina Dolna – Centrum (osiedle przy kościele).

Powyższe inwestycje swoim zakresem obejmowały rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na w/w odcinkach wraz z uzyskaniem z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania tejże sieci.

Wobec powyższego informujemy wszystkich Mieszkańców będących właścicielami działek leżących w obrębie rozbudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej o możliwości wystąpienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej „Łososina” Sp. z o.o. w celu wydania warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Nadto podkreślamy, iż obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519; zm.: t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 2797 oraz z 2023 r. poz. 877.)

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bilsko i Rąbkowa.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.
  2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
  3. Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłączenia do sieci.
Na Skróty