Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 857
Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

Treść

WÓJT GMINY

ŁOSOSINA DOLNA

33-314 Łososina Dolna

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Łososina Dolna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

 

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 325/XXXIV/2022 z dnia 17.02.2022r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 374/XXXVIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 28 lipca do 19 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju
nr 15 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łososina Dolna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ug@lososina.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2022r.

WÓJT

mgr Andrzej Romanek


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Łososina Dolna z siedzibą: 33-314 Łososina Dolna 300, tel.(18) 444 80 02, e-mail: ug@lososina.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi ,

8)  dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej: e-mail: iodo@lososina.pl

Poniżej ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Na Skróty

Pliki: