Przejdź do stopki

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

    wyświetleń: 1505

Treść

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) - Gmina Łososina Dolna

Uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej nr. 314/XXXII/2021 z dnia 28.12.2021 został przyjęty Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Łososina Dolna.

 Czynny od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16:00 

oraz w sobotę w godz. 7:00 - 15:00.

Dane:  33-314 Łososina Dolna 418, NIP 7343555698

Kontakt: (18) 444 80 41


25.01.2022r.

Z początkiem 2022 r. został otwarty dla mieszkańców gminy Łososina Dolna Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK w Łososinie Dolnej zrealizowany został dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 977 615,35 zł., w tym wartość dofinansowania zamknęła się w kwocie 674 737,85 zł.

W ramach projektu wykonano: roboty ziemne i fundamentowe, dwie wiaty stalowe, nawierzchnię i place utwardzone,i instalację elektryczną i oświetleniową, monitoring zewnętrzny, ścieżkę edukacyjną, kontener socjalno-warsztatowy. Nadto zakupione zostały urządzenia wyposażenia PSZOK-u takie jak: ciągnik z ładowaczem hydraulicznym, rębak do gałęzi, waga magazynowa, ręczny wózek do palet, kontenery typu – KP7, KP12 oraz mniejsze o pojemności 110l i 800l.

- „Bardzo się cieszę, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w naszej gminie już działa. To była niełatwa inwestycja bo realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Co istotne, udało się nam pozyskać duże dofinansowanie i dzięki temu PSZOK został wybudowany i oddany do użytku mieszkańcom. Inwestycja ta w sposób komplementarny domyka system zagospodarowania odpadów komunalnych w naszej gminie. Jesteśmy gminą rolniczo-turystyczną, więc chcemy aby było czysto, schludnie i ekologicznie, i po to właśnie potrzebny jest nam PSZOK. Inwestycja ta była konieczna również dlatego, że zgodnie z obowiązującym prawem w każdej gminie powinien powstać taki punk zbiórki odpadów komunalnych. Wychodzimy więc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale też i przepisów prawa. To nasz wspólny sukces. Warto zwrócić uwagę, że o czystości naszej gminy decydujemy my wszyscy, bowiem nawet najlepiej rozbudowana infrastruktura, czy system zbiórki odpadów nie zastąpi starań każdego z nas o to, aby gmina była czysta i ekologiczna. To jaką więc ją zostawimy następnym pokoleniom zależy przede wszystkim od nas” - mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

PSZOK powstał na nieruchomości na której swoją działalność prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej "Łososina” sp. z o. o., która też w ramach zawartej z gminą umowy prowadzi obsługę PSZOK-u.


6.05.2021r.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łososina Dolna.

Gmina Łososina Dolna realizuje projekt w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach:

  • Osi 5 – Ochrona środowiska,
  • Działania 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
  • Podziałania 5.2.2 – Gospodarka odpadami

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Gminę Łososina Dolna z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu 30.06.2020 r. a następnie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 02.09.2020 r. i Aneksem nr 2 z dnia 05.01.2021 r. Wartość całkowita projektu wynosi – 976 385,35 zł., w tym dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 85 % - 829 927,55 zł., wkład własny Gminy 15 % - 146 457,80 zł.

Po zrealizowaniu projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych który będzie zlokalizowany na działce na której mieści się siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej ŁOSOSINA Sp. z o.o.. W ramach PSZOK-u wybudowane zostaną wiaty pod którymi postawione zostaną kontenery przeznaczone do segregacji odpadów.

Zakupiony i posadowiony w miejscu realizacji PSZOK-u zostanie kontener socjalnowarsztatowy, wykonana zostanie niezbędna instalacja elektryczna, oświetlenie i monitoring terenu PSZOK-u.

Na terenie PSZOK-u znajdzie się również ścieżka edukacyjna. Ponadto oprócz kontenerów w ramach wyposażenia nowopowstałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zakupione zostaną także ciągnik z ładowaczem czołowym, rębak do gałęzi, ręczny wózek paletowy i waga magazynowa. Wszystkie prace poprzedzone zostaną wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zwieńczeniem robót będzie przedłożenie przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie udziału niesegregowanych odpadów komunalnych w ogólnej liczbie odpadów poprzez przygotowanie do ponownego użycia oraz podwyższenie efektywności segregowania na terenie gminy Łososina Dolna.

W ramach funkcjonowania PSZOK-u ze strumienia odpadów wydzielone zostaną następujące frakcje: szkło, plastik, papier, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, chemikalia po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa domowego, opony, tekstylia, odpady zielone i popioły.

W wyniku realizacji projektu powstanie jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna.

logo

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Na Skróty