Przejdź do stopki

Struktura Urzędu i Organizacja Pracy

    wyświetleń: 10257

Treść


REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBYWATELSKICH

 • KAZIMIERA SROMEK - SEKRETARZ GMINY pełniący równocześnie obowiązki KIEROWNIKA REFERATU

Pokój nr 25, tel.: (18) 444-80-02 wew. 525, e-mail sekretarz@lososina.pl
Zakres załatwianych spraw:
1.Kierowanie pracą referatu.
2.Organizacji i funkcjonowania  Urzędu.
3.Opracowania i gromadzenia dokumentów prawnych.
4.Kontroli przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu.
Przyjmuje Obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz w innych sprawach codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 • adw. Krzysztof LEDNIOWSKI: Radca Prawny Urzędu

Zakres załatwianych spraw:
1.Udzielanie porad prawnych pracownikom w zakresie spraw prowadzonych  przez Gminę.
2.Sprawdzanie dokumentów pod względem zgodności z prawem.


RADA GMINY - Pokój nr 27, tel.: (18) 444-80-02 wew. 527

 

Zakres załatwianych spraw:
1. Obsługa Rady Gminy i  Komisji Rady Gminy.
2. Współpracy z sołtysami.
3. Prowadzenia archiwum Urzędu Gminy.


USC – Pokój nr 26, tel.: (18) 444-80-02 wew. 526

 • Janina PIERZCHAŁA: Inspektor ds. USC i Obrony Cywilnej

Zakres załatwianych spraw:
1.Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
2.Wydawanie wypisów  z akt stanu cywilnego.
3.Sporządzanie i rejestracja aktów  urodzeń.
4.Sporządzanie i rejestracja aktów  zgonów.
5.Realizacja zadań obrony cywilnej.


EWIDENCJA LUDNOŚCI – Pokój nr 24, tel.: (18) 444-80-02 wew. 524

 • Barbara HILA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych

Zakres załatwianych spraw:
1.Ewidencja ludności / zameldowania, wymeldowania/.
2.Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
3.Sprawy wojskowe / rejestracja, pobór, odroczenia, przedterminowe zwolnienia.


KADRY – Pokój nr 23, tel.: (18) 444-80-02 wew. 523
 • Barbara BILIŃSKA: Kadry

Zakres załatwianych spraw:
1.Sprawy kadrowe pracowników.
2.Koordynacja spotkań Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych.
3.Obsługa organizacyjno-administracyjna szkół.
4.Inne sprawy z zakresu oświaty należące do Gminy.


SEKRETARIAT WÓJTA – mgr Elżbieta SROMEK

Pokój nr 20, tel.: (18) 444-80-02 e-mail: gmina@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1.Obsługi sekretariatu Wójta Gminy.
2.Zaopatrzenia Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w materiały odrębnie ustalane.
3.Obsługi centrali telefonicznej.
4.Obsługi obywateli zgłaszających się do Urzędu Gminy w sprawach skarg i wniosków.


DZIENNIK PODAWCZY – Pokój nr 12, tel.: (18) 444-80-02 wew.512

 • mgr Marzena BOCHENEK : Inspektor ds. Kultury i Promocji Gminy

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie i aktualizowanie BIP.
2. Obsługa strony www  Gminy.
3. Promocja Gminy.
4. Dostęp do informacji publicznej.
5. Kultura.


INFORMACJA – Pokój nr 12, tel.: (18) 444-80-02 wew. 512

 • mgr Magdalena CIĘCIWA: Inspektor ds. Działalności Gospodarczej, Sportu i Turystyki

Zakres załatwianych spraw:
1. Działalność Gospodarcza.
2. Obsługa Punktu Informacyjnego.
3. Ochotnicze Straże Pożarne.
4. Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.


REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY - Pokój Nr 34, Tel.: (18) 444-80-02 wew. 534, e-mail skarbnik@lososina.pl

 • MARIA KOSECKA - SKARBNIK GMINY pełniący równocześnie obowiązki KIEROWNIKA REFERATU:

Zakres załatwianych spraw:

1. Kierowania pracą referatu.

2. Zapewnienia  kompleksowego rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych Gminy oraz obsługę finansową i księgową Gminy i Urzędu.

3. Przestrzegania  dyscypliny finansów publicznych oraz czuwa nad przestrzeganiem jej przez właściwe osoby.

4. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.


PODATKI - Pokój Nr 16 - Tel.: (18) 444-80-02 wew. 516

 • mgr Katarzyna GRZYB: Inspektor ds. Wymiaru Podatków, Opłat Lokalnych  i Księgowości Podatkowej

Zakres załatwianych spraw:

1.Wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
2.Księgowość podatkowa w zakresie w/w podatków i opłat lokalnych.
3.Zakres powyższych czynności dotyczy miejscowości:

BIAŁAWODA, BILSKO, RĄBKOWA, ROJÓWKA, ŚWIDNIK, TABASZOWA, TĘGOBORZE, WITOWICE GÓRNE, ZAWADKA.

 • Urszula LITWIŃSKA: Inspektor ds. Wymiaru Podatków, Opłat Lokalnych i Księgowości Podatkowej

Zakres załatwianych spraw:
1.Wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
2.Księgowość podatkowa w zakresie w/w podatków i opłat lokalnych.
3.Zakres powyższych czynności dotyczy miejscowości:

ŁĘKI, ŁOSOSINA DOLNA, ŁYCZANKA, MICHALCZOWA, SKRZĘTLA, STAŃKOWA, WITOWICE DOLNE, WRONOWICE, ZNAMIROWICE, ŻBIKOWICE.


KASA - Pokój nr 19 - Tel.: (18) 444-80-02 wew. 519

 • Lucyna KRÓLCZYK: Inspektor ds. Kasy i Spraw Alkoholowych

Zakres załatwianych spraw:
1. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.
2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych.

mgr ANNA BRYNIAK: Inspektor ds. Poboru i Rozliczeń Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Zakres załatwianych spraw:

 1. Wydawanie worków.
 2. Zmiany deklaracji.
 3. Naliczanie opłat za zagospodrowanie odpadów komunalnych.

KSIĘGOWOŚĆ – Pokój nr 32 – Tel.: (18) 444-80-02 wew.532

 • mgr Iwona ORZECHOWSKA: Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie księgowości budżetowej analitycznej Urzędu i organu finansowego Gminy.
2.Prowadzenie syntetyki księgowej Urzędu i organu finansowego Gminy.
3. Rozliczanie podatku VAT.
4.Rozliczanie dotacji dla Przedszkoli.
5.Prowadzenie sprawozdawczości.

 • Urszula KMIECIK: Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Zakres załatwianych spraw:
1. Realizacja rachunków gotówkowych  i bezgotówkowych z działalności budżetowej jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy, Szkół, ZFŚS, CKiPG.
2. Prowadzenie księgowości budżetowej Urzędu Gminy, inwestycji i instytucji kultury.
3.Prowadzenie sprawozdawczości.

 • mgr Krzysztof STUDZIŃSKI: Inspektor ds. Księgowości Szkół

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wydatków i dochodów szkół.
2. Dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych szkół.
3. Sporządzenie sprawozdawczości szkół.


MIENIE KOMUNALNE, ŚRODKI TRANSPORTU – Pokój nr 35, Tel.: (18) 444-80-02 wew. 535

Agnieszka SZKARŁAT - Inspektor ds. Ewidencji Majątku Mienia Komunalnego, ZFŚS, KZP,  Podatku od Środków Transportowych,e-mail: aszkarlat@lososina.pl

Zakres załatwianych spraw:
1. Opłata miejscowa i targowa.

2.Ewidencja mienia komunalnego oraz rozliczanie inwentaryzacji.
3.Ewidencja analityczna środków  rzeczowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
4.Ewidencja analityczna PKZP i ZFŚS.
5.Podatek od środków transportowych.


PŁACE – Pokój nr 37, Tel.: (18) 444-80-02 wew. 537

mgr Wiesława ZAJĄC: Inspektor ds. Sporządzania Wynagrodzeń Pracowników oraz Księgowości Inwestycji

Zakres załatwianych spraw:

 1. Prowadzenie całości spraw w zakresie wynagradzania pracowników.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej.
 3. Nadzór i kontrola kasy.

mgr Agnieszka SKIRŁO: Inspektor ds. Sporządzania Wynagrodzeń Nauczycieli

Zakres załatwianych spraw:
1.Prowadzenie całości spraw w zakresie wynagradzania nauczycieli.


REFERAT INFRASTRUKTURY I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - Pokój nr 20a, tel.: (18) 444-80-02 wew.528

 • Józef SZKARŁAT: PEŁNOMOCNIK WÓJTA GMINY Łososina Dolna do spraw kluczowych inwestycji

Zakres załatwianych spraw:

 1. Koordynacja i nadzór nad przygotowaniem, pozyskaniem finansowania zewnętrznego oraz realizacja istotnych dla Gminy Łososina Dolna inwestycji w zakresie infrastruktury:

- wodociągowej i zaopatrzenia w wodę,

- kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków,

- edukacyjnej,

- ochrony zdrowia.

 1. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO – Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakres załatwianych spraw:
1.  Wydawanie decyzji środowiskowych.
2.  Bieżąca obsługa rolnictwa
3.  Ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, łowiectwo.
4.  Gospodarka leśna.
5.  Zwrot podatku akcyzowego.


 • mgr inż. ADAM WOLAK -  KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Pokój nr 33, tel.:(18) 444-80-02 wew.533

Zakres załatwianych spraw:
1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu.

2. Wykonywanie całokształtu zadań z zakresu inwestycji remontów.


GEODEZJA – Pokój nr 15, tel.: (18) 444-80-02 wew.515

 • inż. Agnieszka WĄSOWSKA: Podinspektor ds. Geodezji Planowania Przestrzennego

Zakres załatwianych spraw:
1.Rozgraniczenia i podział nieruchomości.
2.Numeracja porządkowa nieruchomości.
3.Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z MPZP.


GOSPODARKA GRUNTAMI – Pokój nr 15, tel.: (18) 444-80-02 wew.515

 • mgr inż. Marian MĄKA: Inspektor ds. Gospodarki Gruntami

Zakres załatwianych spraw:
1.Gospodarowanie nieruchomościami przez Gminę /zakup, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów/.
2. Wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
3. Sprawy z zakresu wspólnot gruntowych.


INWESTYCJE – Pokój nr 13, tel.: (18) 444-80-02 wew.513

 • mgr inż. Aneta STUDZIŃSKA: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Zakres załatwianych spraw:
1. Pozyskiwanie środków pomocowych unijnych i krajowych, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w tym zakresie.
2. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych

 • mgr Marzena BODZIONY: Inspektor ds. Inwestycji

Zakres załatwianych spraw:
1. Pozyskiwanie środków pomocowych unijnych i krajowych, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w tym zakresie.
2. Wykonywanie całokształtu zadań z zakresu inwestycji remontów.


DROGI – Pokój nr 38, tel.: (18) 444-80-02 wew. 538

 

 • Wojciech GRÓDEK: Inspektor ds. Utrzymania Dróg

Zakres załatwianych spraw:
1. Utrzymanie dróg.

 • mgr Antonina CABAŁA: Referent ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zakres załatwianych spraw:

 1. Wnioskowanie o środki finansowe z funduszy zewnętrznych.
 2. Wydanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Wydawanie decyzji w zakresie umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym.
 4. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeń i zjazdów wzdłuż dróg gminnych.
 5. Komunikacja Publiczna.

OBSŁUGA:

 • Anna Stosur - sprzątaczka
 • Maria Bednarek - sprzątaczka
 • Jan Szewczyk - robotnik gospodarczy
Na Skróty