Przejdź do stopki

XLV Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej

DATA I GODZINA
Wtorek, 31 stycznia 2023
godz. 9:00  -  13:00

Treść

Planowany porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej i przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327;zm.: Dz. U. z 2021 r. poz.2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812.) na 2023 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2023 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2023 rok Nr 413/XLIII/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna przyjętej uchwałą nr 412/XLIII/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Łososina Dolna, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji wyrażającej pełne poparcie dla inicjatywy ustalenia zasad oczyszczania i uporządkowania jeziora Rożnowskiego i jego linii brzegowej, wyrażonej w uchwale Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” z dnia 14.05.2022 r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej za 2022 rok.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 rok.

12.   Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Budżetu Gminy na 2023 rok.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

16.   Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

17.   Interpelacje radnych.

18.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.

19.   Zakończenie obrad.