Przejdź do stopki
XXXVII Sesja Rady Gminy

XXXVII Sesja Rady Gminy

DATA I GODZINA
Wtorek, 31 maja 2022
godz. 9:00  -  14:00
LOKALIZACJA
Sala widowiskowa CKiP

Treść

Proponowany porządek obrad :

 

1.     Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej i przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad z XXXVI Sesji Rady Gminy.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łososina Dolna (złożona przez Pana J.R.).

4.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łososina Dolna (złożona przez Pana J.P.).

5.     Raport o stanie Gminy Łososina Dolna za 2021 rok

a)     przedstawienie przez Wójta Gminy Łososina Dolna Raportu o stanie Gminy Łososina Dolna za 2021 rok,

b)    debata nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy,

c)     podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łososina Dolna.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2021 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łososina Dolna za 2021 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Łososin Dolna a Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowosądeckiemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych na terenie Gminy Łososina Dolna w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łososina Dolna na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym Wesołe krasnoludki w Ujanowicach”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2022 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2022 rok Nr 308/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna przyjętej Uchwałą Nr 309/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku.

15. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

16. Interpelacje radnych.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad.