Przejdź do stopki

Obwieszczenie

    wyświetleń: 99

Treść

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 28 czerwca 2024 r.

                Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z póź. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości Łososina Dolna.”, po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj.  Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 18.12.2023 r., działającej przez Pełnomocnika Pana Pawła Majchra działającego w imieniu P.H.U. PASANDER Paweł Majcher z siedzibą przy ul. Gajowa 40,  33-300 Nowy Sącz - Wójt Gminy Łososina Dolna   w dniu 28 czerwca  2024 r. wydał decyzję znak:

IFS.6220.1.2024.GW o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości Łososina Dolna.”

Lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje:

Obręb ewidencyjny Łososina Dolna [0003]  dz. nr 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/2, 45/10, 45/12, 45/15, 45/16, 45/17, 45/18, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/8, 48/9, 48/10, 49/2, 49/3, 50, 51, 52/1, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 55/1, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 57, 58, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 60/1, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/5, 63/7, 63/8, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 68/8, 68/10, 68/11, 82, 84, 85/2, 85/3, 85/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 105, 106/1, 106/3, 106/4, 107, 108/1, 108/3, 108/5, 108/6, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/7, 109/8, 110/1, 110/2, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 111, 112/1, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26, 112/27, 112/28, 112/29, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 125/1, 125/3, 125/4, 126, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 131, 132, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/12, 133/13, 134, 135/6, 135/7, 136, 137, 138, 139/2, 141/2, 142/5, 142/6, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146/1, 146/2, 146/4, 146/5, 147, 154/1, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/8, 155, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 187, 224/1, 225/2, 225/3, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 241/3, 242/1, 242/2, 242/3, 243, 244, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 249/3, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 325, 326, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 327/9, 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 338, 339/3, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 340/1, 340/2, 341/3, 341/4, 341/6, 342, 343/2, 343/3, 343/4, 344, 345, 346, 347, 348, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 353/1, 354/6, 354/7, 354/8, 355/4, 355/9, 355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 358/5, 358/6, 358/7, 358/9, 365, 366/1, 366/2, 366/3, 366/7, 414/1, 415, 416, 417/1, 609, 612/1, 612/3, 612/4, 612/5, 613/1, 613/3, 613/4, 613/5, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 616/3, 617, 618, 621, 622, 630, 631, 635, 636, 637, 641 jednostka ewidencyjna: Łososina Dolna [121010_2],

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o której mowa wyżej, z dokumentacją sprawy oraz z opinią w sprawie wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu a także opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  w Urzędzie Gminy Łososina Dolna pokój nr 38 codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Z mocy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łososina Dolna.

              
Wójt Gminy
mgr inż.  Adam Wolak

Na Skróty