Przejdź do stopki

Oferta pracy - Pracownik gospodarczy - operator koparki

    wyświetleń: 161
Oferta pracy - Pracownik gospodarczy - operator koparki

Treść

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

z dnia 06 czerwiec 2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik gospodarczy- OPERATOR KOPARKI

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

1.      Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie zawodowe lub średnie,

b. prawo jazdy kat. B,

c. uprawnienia na: koparkę itp.,

d. posiadanie aktualnych uprawnień,

e. doświadczenie na podobnym stanowisku,

f. dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,

g.  brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy

     na stanowisku kierowcy, umiejętność kierowania w sposób niezagrażający

     bezpieczeństwu ruchu drogowego,

h.. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a. mile widziane umiejętności mechanika samochodowego,

b. umiejętność obsługi oraz jazdy ciągnikiem,

c. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą komunikatywną, elastyczną, dyspozycyjną.

 

3.      Zakres obowiązków:

a. prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

b. prace przy obsłudze i awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

c. rzetelne i dokładne wypełnianie kart drogowych,

d. obsługa techniczna powierzonego sprzętu, tj. mycie i konserwacja maszyn oraz dbanie o dobry stan techniczny, prawidłowej obsługi powierzonego sprzętu,

e. przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,

f. wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu,

g. wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury

naboru.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-    umowa o pracę,

-    miejsce pracy –  Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.- teren Gminy   Łososina Dolna,

-    praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami zakładu,

-    umiejętności interpersonalne, komunikatywność.

 

5.      Wymagane dokumenty:

a. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz

własnoręcznym podpisem. CV powinno być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.

o. na stanowisko: Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

b. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

c. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska.

d. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e. Dodatkowe informacje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

f. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (oryginał dokumentów do wglądu).

g. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o. lub pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2024 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Salamon

Na Skróty