Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania zmiany MPZP

    wyświetleń: 253
Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania zmiany MPZP

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)                  

z a w i a d a m i a m

  • o podjęciu przez Radę Gminy w Łososinie Dolnej uchwał: Nr 556/LXI/2024 i 558/LXI/2024 z dnia 26 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – dla terenów oznaczonych na załącznikach graficznych do tych uchwał,
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany miejscowego planu i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna udostępnienia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łososina Dolna (https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna) Projekty w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać do wójta gminy Łososina Dolna w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@lososina.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna (https://lososina.pl/mfiles/448/91/5/z/Pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego-zmiana-MPZP-zmiana-planu-ogolnego-.pdf.) w terminie do dnia 5 czerwca 2024r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości  objętej wnioskiem.

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.                                                                 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łososina Dolna za pomocą e-mail: iod@lososina.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Na Skróty