Przejdź do stopki

Poszukiwany pracownik gospodarczy - operator koparki

    wyświetleń: 731
Poszukiwany pracownik gospodarczy - operator koparki

Treść

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 z dnia 09 maj 2024 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o. 33-314 Łososina Dolna 418

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Pracownik gospodarczy - OPERATOR KOPARKI

w wymiarze czasu pracy: pełny etat

liczba kandydatów do wyłonienie: 1 osoba

 

1. Wymagania niezbędne:

-wykształcenie zawodowe lub średnie,

-prawo jazdy kat. B,

-uprawnienia na: koparkę itp.,

-posiadanie aktualnych uprawnień,

-doświadczenie na podobnym stanowisku,

-dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,

-brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,umiejętność kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego,

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

-mile widziane umiejętności mechanika samochodowego,

-umiejętność obsługi oraz jazdy ciągnikiem,

-predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą komunikatywną, elastyczną, dyspozycyjną.

3. Zakres obowiązków:

-prace związane z przyłączami i rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-prace przy obsłudze i awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-rzetelne i dokładne wypełnianie kart drogowych,

-obsługa techniczna powierzonego sprzętu, tj. mycie i konserwacja maszyn oraz dbanie o dobry stan techniczny, prawidłowego wykonywania czynności obsługi codziennej sprzętu,

-przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,

-wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu,

-wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-umowa o pracę,

-miejsce pracy –  Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.- teren Gminy     Łososina Dolna,

-praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami zakładu,

-umiejętności interpersonalne, komunikatywność.

5. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem. CV powinno być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o. o. na stanowisko:

Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

b) Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
c) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska.
d) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Dodatkowe informacje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
f) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie(oryginał dokumentów do wglądu)
g) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o. lub pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2024 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie,w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Salamon

Na Skróty