Przejdź do stopki

Zawiadomienie

    wyświetleń: 74
Zawiadomienie

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna 300

Nasz znak: IFS.6220.3.2024.SzJ                                                                                 Łososina Dolna 12.03.2024 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1094 z późn. zm) Wójt Gminy Łososina Dolna

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęć wody pitnej w Witowicach Dolnych wraz z kolektorem łączącym ujęcia z istniejącą siecią wodociągową”.          

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr 168, 175, 177, 178, 179, 180 w obrębie  ewidencyjnym  Witowice Dolne  [0012]  jednostka ewidencyjna: Łososina Dolna [121010_2]

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300  z dnia 17.01.2024 r. reprezentowanej  przez Pana Janusza Majewskiego oraz P.H.U. „INKO” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski  z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 33-300 Nowy Sącz realizującego zadanie jako Generalny Wykonawca, na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa.  Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Opinię w przedmiotowej sprawie wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia 12 marca 2024 r. do dnia 10 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna, w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych – I piętro, pokój nr 20 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek 7.00 do 15.00, piątek 7.00 do 14.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Romanek

 

Otrzymują:

  1. Pan Janusz Majewski - pełnomocnik ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz,
  2. Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Łososinie Dolnej 300; na stronie internetowej Urzędu Gminy   (www.lososina.pl),

3. Gmina Łososina Dolna 33-314 Łososina Dolna,

4.  a/a.

Na Skróty