Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    wyświetleń: 56

Treść

Nasz znak: IFS.6220.3.2024.SzJ

Łososina Dolna, dnia 01.02.2024 r.

 

Wójt Gminy Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna 300

 

Zawiadomienie

o wszczęciu  postępowania

 

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U. z  2023 r. poz. 775)    art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1094 z późn. zm), w dniu 17.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 17.01.2024 r. reprezentowanej  przez Pana Janusza Majewskiego oraz P.H.U. „INKO” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski  z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 33-300 Nowy Sącz realizującego zadanie jako Generalny Wykonawca, na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęć wody pitnej w Witowicach Dolnych wraz z kolektorem łączącym ujęcia z istniejącą siecią wodociągową”.           

Przedsięwzięcie będzie realizowane   na  dz. nr  168, 175, 177, 178, 179, 180 w obrębie  ewidencyjnym  Witowice Dolne  [0012]  jednostka ewidencyjna: Łososina Dolna [121010_2]

W związku z powyższym  wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie lub inne wnioski można zgłosić w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pokój Nr 20  w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Stosownie do art. 41 §1  kodeksu postępowania  administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 Wójt Gminy

mgr  Andrzej ROMANEK

 

Otrzymują:

  1. P.H.U. PASANDER PAWEŁ MAJCHER z siedzibą  ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz.  
  2. Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Łososinie Dolnej 300; na stronie internetowej Urzędu Gminy   (www.lososina.pl).
  3. Gmina Łososina Dolna 33-314 Łososina Dolna.
  4.  a/a.
Na Skróty