Przejdź do stopki

Dodatek osłonowy w 2024r.

    wyświetleń: 813
Dodatek osłonowy w 2024r.

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej informuje, że ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej w pok. nr 18:

 • od poniedziałku do piątku w godzinnych pracy Urzędu,
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e PUAP,
 • listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje na okres od 01.01.2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia 30.04.2024 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2.100,00 zł
 • wieloosobowym – 1.500,00 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Jeśli dochód gospodarstwa domowego przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi jednorazowo:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to można otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 286,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana do dnia 30.06.2024 r.

Załączniki:

Na Skróty

Pliki