Przejdź do stopki

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych

    wyświetleń: 146
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych

Treść

Zarządzenie Nr  16

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 16 i pkt 17  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr 504/LV/2023 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr 517/LVII/2023  Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 grudnia 2023 r. 

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań.

§2.

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej,
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. Działalności Gospodarczej, Sportu i Turystyki.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Więcej informacji oraz załączniki do Zarządzenia Nr. 16 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łososina Dolna.

Na Skróty