Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik gospodarczy - Operator Koparki

    wyświetleń: 517
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik gospodarczy - Operator Koparki

Treść

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 z dnia 29 styczeń 2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik gospodarczy- OPERATOR KOPARKI

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 1. Wymagania niezbędne
  1. wykształcenie zawodowe lub średnie,
  2. prawo jazdy kat. B,
  3. uprawnienia na: koparkę itp.,
  4. posiadanie aktualnych uprawnień,
  5. doświadczenie na podobnym stanowisku,
  6. dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,
  7. brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, umiejętność kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziane umiejętności mechanika samochodowego,
  2. umiejętność obsługi oraz jazdy ciągnikiem,
  3. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą komunikatywną, elastyczną, dyspozycyjną.
 3. Zakres obowiązków:
  1. prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  2. prace przy obsłudze i awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  3. rzetelne i dokładne wypełnianie kart drogowych,
  4. obsługa techniczna powierzonego sprzętu, tj. mycie i konserwacja maszyn oraz dbanie o dobry stan techniczny, prawidłowej obsługi powierzonego sprzętu,
  5. przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
  6. wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu,
  7. wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • umowa o pracę,
  • miejsce pracy –  Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.- teren Gminy   Łososina Dolna,
  • praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami zakładu,
  • umiejętności interpersonalne, komunikatywność.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem. CV powinno być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o. o. na stanowisko: Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.
  2. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
  3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska.
  4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Dodatkowe informacje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  6. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (oryginał dokumentów do wglądu).
  7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
    

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o. lub pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łosyosina Dolna 418

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2024 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Salamon

Na Skróty