Przejdź do stopki

Obwieszczenie

    wyświetleń: 339
Obwieszczenie

Treść

Państwowe                                                                              Kraków, dnia 23.01.2024 r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

KR.RZŚ.4901.83.2023.AM

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.; dalej zwanego: Kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1049 z późn. zm., dalej: ustawą ooś), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu postanowienia z dnia 23.01.2024 r. znak: KR.RZŚ.4901.83.2023.AM w sprawie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu przetwórstwa owoców na działach nr ewid. 445/22, 445/25, 445/26 w miejscowości Łososina Dolna", którego Inwestorem jest PPHU AGROTEX Sp. z o.o., 33-314 Łososina Dolna 303.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna, Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna (na zasadach tam określonych).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. DYREKTORA

Z-ca DYREKTORA

Kacper Rosa
/dokument podpisany elektronicznie/

Na Skróty