Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    wyświetleń: 206
Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna 300

 

Nasz znak: IFS.6220.2.2024.SzJ 

Łososina Dolna, dnia 18.01.2024 r.

                                              

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U. z  2023 r. poz. 775)    art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1094 z późn. zm), w dniu 22.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 21.12.2023 r. reprezentowanej  przez Pana Pawła Majcher działającemu w imieniu P.H.U. PASANDER Paweł Majcher z siedzibą przy ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz, na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbkowa i Tabaszowa”.        

            Przedsięwzięcie będzie realizowane  w obrębie  ewidencyjnym  Bilsko [0002]  dz. nr 109, 458, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 254/2, 258/1, 258/2, 258/3

            obrębie  ewidencyjnym Rąbkowa [0006]  dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 5, 6, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 8, 9, 10/1, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10/12, 11/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 19/3, 19/5, 19/6, 19/7, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23, 24, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/7, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 30/1, 30/2, 30/3, 31/2, 31/3, 32, 49, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 53, 54/3, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 55/1, 55/2, 56, 60/2, 60/3, 60/4, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66/1, 66/2, 66/4, 66/6, 66/7, 67/2, 67/3, 68, 74/1, 74/2, 74/4, 74/6, 74/7, 75/1, 75/3, 75/4, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/12, 75/13, 77/1, 77/2, 77/4, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 79/2, 79/3, 79/5, 79/6, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 83/1, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 84/1, 85/3, 85/4, 85/5, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/5, 87/6, 87/7, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 91, 92, 93/1, 93/3, 93/4, 94/1, 94/3, 94/4, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 96, 97/2, 97/3, 97/5, 97/6, 97/7, 97/9, 97/10, 98/1, 98/2, 99/1, 99/3, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 102/2, 102/5, 102/6, 102/7, 103, 104/1, 104/2, 104/4, 104/6, 104/7, 104/8, 105/1, 105/2, 106, 107, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 109/1, 109/2, 109/3, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 112, 113/1, 114/1, 114/2, 116/10, 116/11, 116/12, 116/13, 116/15, 116/16, 116/17, 116/18, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/33, 116/34, 116/35, 125, 126/1, 126/12, 126/13, 126/17, 126/19, 126/2, 126/21, 126/22, 126/9, 127/1, 127/2, 128/1, 128/10, 128/12, 128/13, 128/15, 128/16, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 130, 131, 144, 145, 200/1, 200/2, 201/1, 204

            obrębie ewidencyjnym Tabaszowa [0010] dz. nr  21/13, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 26, 28, 29, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 39, 40, 41/1, 41/3, 41/4, 49/1, 49/3, 49/6, 50, 51/1, 51/3, 51/4, 51/5, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 56, 57

jednostka ewidencyjna: Łososina Dolna [121010_2]

W związku z powyższym  wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie lub inne wnioski można zgłosić w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pokój Nr 20  w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Stosownie do art. 41 §1  kodeksu postępowania  administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 Wójt Gminy

mgr  Andrzej ROMANEK

 

Otrzymują:

  1. P.H.U. PASANDER PAWEŁ MAJCHER z siedzibą  ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz 
  2. Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Łososinie Dolnej 300; na stronie internetowej Urzędu Gminy   (www.lososina.pl).          

3.    Gmina Łososina Dolna 33-314 Łososina Dolna

4.    a/a.

Na Skróty