Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE

    wyświetleń: 206
OBWIESZCZENIE

Treść

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 13 grudnia 2023 r.

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z póź. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4 800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości  Tęgoborze” po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj.  Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 10.03.2023 r. reprezentowanej  przez Pełnomocnika Pana Mateusza Orłowskiego oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ”  Sp. z o.o.  z siedzibą Stróżówka 67, realizującego zadanie jako Generalny Wykonawca  na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa  Wójt Gminy Łososina Dolna w dniu 13 grudnia  2023 r. wydał decyzję znak: 

IFS.6220.2.2023.SzJ o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn:

„Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4 800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości  Tęgoborze”   

Lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje dz. ew. nr 423/1 i 423/2. 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o której mowa wyżej, z dokumentacją sprawy oraz z opinią w sprawie wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu a także opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  w Urzędzie Gminy Łososina Dolna pokój nr 20 codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Z mocy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łososina Dolna.

                                                                             

Wójt Gminy

mgr  Andrzej ROMANEK

                                                                                                                                                              

Na Skróty