Przejdź do stopki

Zawiadomienie Wójta Gminy

    wyświetleń: 69
Zawiadomienie Wójta Gminy

Treść

WÓJT GMINY  ŁOSOSINA DOLNA

33-314 Łososina  Dolna

 

Łososina Dolna, dnia 15.11.2023 r.

Nasz znak: IFS.6220.4.2023.SzJ                                         

                                                                      

 

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.   poz. 1029 z późn. zm) Wójt Gminy Łososina Dolna

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu przetwórstwa owoców na działkach nr ewid. 445/22, 445/25, 445/26 w miejscowości  Łososina Dolna”.         

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr  445/22, 445/25, 445/26.

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa – Produkcyjno – Handlowo – Usługowego AGROTEX Sp. z o. o. 33-314 Łososina Dolna 303 z dnia 24.10.2023 roku. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Opinię w przedmiotowej sprawie wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna, w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych – I piętro, pokój nr 20 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek 7.00 do 15.00, piątek 7.00 do 14.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Romanek

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo- Produkcyjno - Handlowo-Usługowe AGROTEX Sp. z o.o. 33-314 Łososina Dolna 303 .
  2. Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Łososinie Dolnej 300; na stronie internetowej Urzędu Gminy   (www.lososina.pl).          

3.   Gmina Łososina Dolna 33-314 Łososina Dolna.

4.   a/a.

Na Skróty