Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 listopada 2023 r.

    wyświetleń: 100
Obwieszczenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia  2 listopada 2023 r.

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia  2 listopada 2023 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa

 

Działając na podstawie  art. 30 ust. 1  i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 , poz. 1463 i poz. 1688.)   i §28 ust. 1 w związku z § 3 ust. 3 i 4 i § 16 ust. 2 i 3   Statutu Sołectwa uchwalonego uchwałą Nr 134/XIV/2019  Rady Gminy w  Łososinie Dolnej z dnia 27 grudnia 2019 r. ( Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego  z 2019 r. poz. 115.)

Wójt Gminy Łososina Dolna

podaje do wiadomości publicznej, że

zwołuje

Zebranie Wiejskie sołectwa  Witowice Górne na dzień  10 listopada 2023 r.  (piątek)  o  godz. 18.00  w Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych dla przeprowadzenia wyborów  Sołtysa

z następującym porządkiem obrad :

1) Otwarcie Zebrania.

2) Wyznaczenie Przewodniczącego Zebrania spośród radnych Witowic Górnych.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników  wyborów Sołtysa.

4) Wybory Sołtysa:

    a) omówienie zasad,

    b) przeprowadzenie głosowania,

    c) ustalenie wyników wyborów.

5) Sprawy bieżące i wolne wnioski dotyczące sołectwa.

6) Zamknięcie  zebrania.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania o osobiste wzięcie udziału w Zebraniu.

 

Wójt Gminy

mgr  Andrzej Romanek

Na Skróty

Pliki