Przejdź do stopki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa, Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice.

    wyświetleń: 233
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa, Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice.

Treść

OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Łososina Dolna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa, Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice.

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy w Łososinie Dolnej  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna: Nr 462/XLVIII/2023 z dnia 26 maja 2023r. (dot. terenów określonych na załącznikach graficznych Nr: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16 do tej uchwały), Nr 446/XLVI/2023 z dnia 29 marca 2023r. i Nr 399/XLII/2022 z dnia 10 listopada 2022r. (dot. terenu określonego na załączniku graficznym Nr 25, 29 i 30 do tej uchwały)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Świdnik, Tabaszowa,Witowice Dolne, Witowice Górne i Znamirowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 31 października do 21 listopada 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 16 listopada 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju nr 15 o godz. 10ºº. Projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej (https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna) w zakładce MPZP.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego jw. i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do wójta Gminy Łososina Dolna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ug@lososina.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2023r.

Na Skróty

Pliki:

Ogłoszenie 614.25 KB