Przejdź do stopki

Oferta pracy - Pracownik gospodarczy - operator koparki

    wyświetleń: 115
Oferta pracy - Pracownik gospodarczy - operator koparki

Treść

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 z dnia 04 września 2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik gospodarczy - Operator koparki

(nazwa stanowiska)

w wymiarze czasu pracy: pełny etat

liczba kandydatów do wyłonienie: 1 osoba

 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie zawodowe lub średnie,

- prawo jazdy kat. B,

- uprawnienia na: koparkę itp.,

- posiadanie aktualnych uprawnień,

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,umiejętność kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

- mile widziane umiejętności mechanika samochodowego,

- umiejętność obsługi oraz jazdy ciągnikiem,

- predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą komunikatywną, elastyczną, dyspozycyjną.

3. Zakres obowiązków:

- prace związane z przyłączami i budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- prace przy obsłudze i awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- rzetelne i dokładne wypełnianie kart drogowych,

- obsługa techniczna powierzonego sprzętu, tj. mycie i konserwacja maszyn oraz dbanie o dobry stan techniczny, prawidłowego wykonywania czynności obsługi codziennej sprzętu,

- przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,

- wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu,

- wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- umowa o pracę,

- miejsce pracy - Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.- teren Gminy   Łososina Dolna,

- praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami zakładu,

- umiejętności interpersonalne, komunikatywność.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem. CV powinno być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o. o. na stanowisko: Pracownik gospodarczy - operator koparki”.

b) Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
c) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska.
d) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Dodatkowe informacje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
f) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (oryginał dokumentów do wglądu).
g) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o. lub pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o. o.

33-314 Łososina Dolna 418

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy - operator koparki ”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2023 r.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Salamon

Na Skróty