Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE

    wyświetleń: 213
OBWIESZCZENIE

Treść

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 sierpnia 2023 r.

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z póź. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d i 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna" po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj.  Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 09.02.2023 r. reprezentowanej  przez firmę WIKAR Sp. z o.o. i Grzegorza Wikar z siedzibą Łososina Dolna 108 jako Generalnego Wykonawcę na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa, oraz firmę „AQEDUKT W. Adamska, G. Marszałek” Sp. J.  z siedzibą  ul. Nowy Świat 4a, 32-020 Wieliczka jako podwykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez firmę WIKAR Sp. z o.o, której Pełnomocnikiem jest Pani Grażyna Marszałek zamieszkała ul. Wielopolska 23/4, 39-200 Dębica   Wójt Gminy Łososina Dolna w dniu 30 sierpnia  2023 r. wydał decyzję znak:

IFS.6220.1.2023.SzJ o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn:

"Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d i 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje dz. ew. nr 445/20, 445/27,  445/17, 445/33, 445/2 oraz  28.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o której mowa wyżej, z dokumentacją sprawy oraz z opinią w sprawie wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu a także opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  w Urzędzie Gminy Łososina Dolna pokój nr 20 codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Z mocy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łososina Dolna.

                                      

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                              mgr  Andrzej ROMANEK

 

Na Skróty

Pliki:

DECYZJA.pdf 1949.9 KB