Przejdź do stopki

Ważny komunikat w sprawie Dk75 "Sądeczanki"

    wyświetleń: 2613
Ważny komunikat w sprawie Dk75

Treść

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na łączeniu do DK75 do Nowego Sącza", Wójt Gminy Łososina Dolna przekazuje do publicznej wiadomości  obwieszczenie otrzymane od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

00.421.2.4.2021.TŚ/EB                                               Kraków, dnia 08.08.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm., cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

Na wniosek z dnia 27.09.2021 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko Nowy Sącz, odcinek Il od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza”.

W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, a organami właściwymi do wydania opinii lub dokonania uzgodnień są: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ, można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie — ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, przez okres 30 dni, tj. od 14.08.2023 r. do 12.09.2023 r., włącznie, w godzinach od 8 do 15 (po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem tutejszej Dyrekcji [telefon do kontaktu: 12 619 81 33, 12 619 81 62, 12 619 81 561).

Dodatkowo raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami będzie w ww. okresie udostępniony cyfrowo poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ww. terminie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w toku postępowania. Odniesienie się do nich będzie miało miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 35 UUOŚ uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN ODDZIALYWANIA NA
ŚRODOWISKO mgr Ada Słodkowska-Łobuzek
 
Na Skróty