Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 212

Treść

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej  Nr 399/XLII/2022 z dnia 10 listopada 2022r. (dot. terenów określonych na załącznikach graficznych Nr: 2, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28 i 31 do tej uchwały).

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna w miejscowościach: Bilsko, Łososina Dolna, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Witowice Dolne, Zawadka i Znamirowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko – w dniach od 27 czerwca do 19 lipca 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 12 lipca 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju nr 15 o godz. 10ºº. Projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej (https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna) w zakładce MPZP.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego jw. i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do wójta Gminy Łososina Dolna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ug@lososina.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2023r.

Więcej informacji oraz załączniki dostępnych jest w BIP

Na Skróty