Przejdź do stopki

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

    wyświetleń: 185
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Treść

Obraz: pixaby.com

Działając na podstawie art. 160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 289, poz. 614 i poz. 1030.)

Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024- 2027 do następujących sądów:


1) Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  – 3   ławników,

2) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu  – 3 ławników w tym 1 do Sądu Pracy.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy tj. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Łososina Dolna, zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158  oraz w art. 159  ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
      sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
      przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2155.).

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2022 r. poz.2527.)stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie  przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

8) Koszt opłaty za badanie lekarskiego  i za wystawienie  zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

9) Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz za wydanie  informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi  Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina  Dolna 300  oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej , 33-314 Łososina  Dolna 300 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej).


Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela się pod numerem  telefonu 18 444-80-02. wew.525.

Wójt Gminy Łososina Dolna
mgr Andrzej Romanek

Na Skróty