Przejdź do stopki

Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu

    wyświetleń: 95
Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu

Treść

W zwiazku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich — mew śmieszek na terenie województwa malopolskiego w powiatach tarnowskim, myślenickim i wielickím, Powiatowy Lekarz Weterynaii w Nowym Sączu informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego.

Powiatowy      Lekarz      Weterynaii      w      Nowym      Sączu      przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnla 6 kwletnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. u. z 2022 poz. 768).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się :
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych ;
 • nakazuje się:
  • utrzymanie drobiu w sposób wykluczajacy jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • zglaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłaczeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • drobiu, z wytaczeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły

w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot        świadczacy        uslugi        z       zakresu        medycyny        weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujqcych objawôw klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczacego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagiego spadku nieśności.
Aktualne informacje na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków umieszczone zostaly na            stronie       internetowej       Glównego      Inspektoratu        Weterynarii,       adres:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Na Skróty