Przejdź do stopki

Zmiana w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy

    wyświetleń: 238
Zmiana w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy

Treść

W Zarządzeniu nr. 71 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 8 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy wprowadza się następujące zmiany:
1). w części IV. Wymagane dokumenty w ust. 1 po literze d dodaje się literę e w
brzmieniu:
„e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą";
2). w części V. Termin i sposób składania ofert w ust. 1 wyrazy w brzmieniu :
„31 maja 2023r. do godz. 13.00" zastępuje się wyrazami w brzmieniu „7 czerwca 2023r do godz. 13.00".

Więcej informacji oraz załączniki w BIP

Na Skróty