Przejdź do stopki

Zgłoś szambo do ewidencji

    wyświetleń: 1704
Zgłoś szambo do ewidencji

Treść

Szanowni Mieszkańcy!

  Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli do Urzędu Gminy Łososina Dolna zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie  w/w zgłoszenia  niezwłocznie - najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, za pomocą poczty tradycyjnej, mailowo:  gmina@lososina.pl lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą: epuap.gov.pl/UGLososina/SkrytkaESP

         Informujemy, że nadal będziemy kontynuować kontrole zbiorników bezodpływowych na terenie naszej gminy. Kontrole będą przeprowadzane w terenie oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna. W każdym z wymienionych przypadków właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do okazania aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe lub osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi (rachunki, faktury). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. Taką kontrolę Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości.

Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa wyżej wraz z załącznikami (kopia aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe lub osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi) będzie traktowane jako przeprowadzenie pierwszej z planowanych kontroli danej nieruchomości (o ile z innych przyczyn kontrola nie będzie musiała zostać ponowiona).

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Wójt Gminy

Andrzej Romanek

Na Skróty

Pliki: