Przejdź do stopki

Zawiadomienie

    wyświetleń: 103

Treść

          Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.   poz. 1029 z późn. zm) Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4 800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości  Tęgoborze”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr 423/1  i  423/2. 

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 10.03.2023 r. reprezentowanej  przez Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ”  Sp. z o.o.  z siedzibą Stróżówka 67, jako Generalnego Wykonawcę, na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa.  Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Opinię w przedmiotowej sprawie wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.    

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

 Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna, w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych – I piętro, pokój nr 20 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek 7.00 do 15.00, piątek 7.00 do 14.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy

Andrzej Romanek

 

Na Skróty