Przejdź do stopki

Zawiadomienie

    wyświetleń: 53
Zawiadomienie

Treść

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.   poz. 1029 z późn. zm) Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna".

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr 445/20, 445/17, 445/33, 445/2 oraz  28.

            Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 09.02.2023 r. reprezentowanej  przez firmę WIKAR Sp. z o.o. i Grzegorza Wikar z siedzibą Łososina Dolna 108 jako Generalnego Wykonawcę na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa, oraz firmę „AQEDUKT W. Adamska, G. Marszałek” Sp. J.  z siedzibą  ul. Nowy Świat 4a, 32-020 Wieliczka jako podwykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez firmę WIKAR Sp. z o.o, której Pełnomocnikiem jest Pani Grażyna Marszałek zamieszkała ul. Wielopolska 23/4, 39-200 Dębica.  Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Opinię w przedmiotowej sprawie wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.     

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu w  terminie  30 dni od  dnia 24 marca 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna, w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych – I piętro, pokój nr 20 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorek - czwartek 7.00 do 15.00, piątek 7.00 do 14.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na Skróty

Pliki:

ZAWIADOMIENIE.pdf 85.57 KB