Przejdź do stopki

Zawiadomienie - Obwieszczenie

    wyświetleń: 174
Zawiadomienie - Obwieszczenie

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna, stosownie do treści   art. 10  §1,  oraz  art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000  z późn. zm. ) zawiadamia o zakończeniu  postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:  „Budowa zbiornika podziemnego na olej opałowy lub napędowy przy ul. Łososina Dolna 303 w Łososinie Dolnej   na dz. ewid. nr 445/26  i 445/22, obr. Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”.    

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr 445/26 445/22

Inwestor: Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe AGROTEX Sp. z o. o. 33-314 Łososina Dolna 303

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw terenowych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz – opinia otrzymana w dniu 31.01.2023 roku, znak: ST-II.4220.1.2023.PL

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Sączu, ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33 – 300 Nowy Sącz,  opinia otrzymana w dniu 06.03.2023 roku, znak: NNZ.90831.1.1.2023.MKK

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz – opinia otrzymana w dniu 23.01.2023 roku, znak: KR.ZZŚ.3.4901.2.2023.WR   

Stosownie do przepisu art. 10 §1 oraz art. 81 K.p.a. organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pokój Nr 20  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia - obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Na Skróty

Pliki

Obwieszczenie.pdf 73.03 KB