Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    wyświetleń: 62
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Treść

Nasz znak: IFS.6220.1.2023.SzJ

 

Zawiadomienie

o wszczęciu  postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U. z  2022 r. poz. 2000) art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), w dniu 13.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 z dnia 09.02.2023 r. reprezentowanej przez firmę WIKAR Sp. z o.o. i Grzegorza Wikar z siedzibą Łososina Dolna 108 jako Generalnego Wykonawcę na  podstawie udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa, oraz firmę „AQEDUKT W. Adamska, G. Marszałek” Sp. J.  z siedzibą  ul. Nowy Świat 4a, 32-020 Wieliczka jako podwykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez firmę WIKAR Sp. z o.o, której Pełnomocnikiem jest Pani Grażyna Marszałek zamieszkała ul. Wielopolska 23/4, 39-200 Dębica,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa i rozbudowa do 700 m3/d i 8 600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości  Łososina Dolna”. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr 445/20, 445/27, 445/17, 445/33, 445/2, 28.

W związku z powyższym  wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie lub inne wnioski można zgłosić w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pokój Nr 20  w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 §1  kodeksu postępowania  administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy

mgr  Andrzej ROMANEK

Na Skróty