Przejdź do stopki

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych

    wyświetleń: 75
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Treść

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie:   udzielenia  dotacji  na  realizację  w  2023  roku  zadań publicznych Gminy Łososina  Dolna w  zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 16 i pkt 17  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) oraz Uchwały Nr 388/XL/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 409/XLIII/2022  Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 r. oraz uchwałą 425/XLV/2023 z 31 stycznia 2023 r., oraz Działu VI „Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert” pkt. 3 i pkt. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnego z załącznikiem do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej dla rozpatrzenia ofert, udzielam dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów, według załącznika do niniejszego zarządzenia.  

§2

Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łososina Dolna,
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Łososina Dolna.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. Działalności Gospodarczej Sportu i Turystyki.                                               

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łososina Dolna dnia, 6 marzec  2023 r.


Załącznik  do Zarządzenia Nr 38  Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 marca 2023 roku

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna z zakresu:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 177.000,00 zł

1. Ludowy Klub Sportowy „ŁOSOŚ” Łososina Dolna - 57.400,00 zł

2. Klub Sportowy „HART” Tęgoborze - 62.400,00 zł

3. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Witowice Dolne - 46.400,00 zł

4. Akademia „FOOTBAL START” Witowice Górne - 5.400,00 zł

5. Akademia „Piłkarska BART-GOL” Tęgoborze - 5.400,00 zł

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –  92.000,00 zł

 1. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Michalczowa” Michalczowa - 24.000,00 zł

 2. Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” Łososina Dolna - 25.000,00 zł

 3. Stowarzyszenie „ Twórcza Kreatywność” Łososina Dolna - 25.000,00 zł

 4. Stowarzyszenie „Muzyka dla wszystkich” Tęgoborze - 18.000,00 zł

Na Skróty