Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 105
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna

Treść

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna Nr 294/XXXI/2021 z dnia 10 grudnia 2021r., zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 422/XLIV/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.           

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Witowice Dolne i Witowice Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od 9 do 30 marca 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 17 marca 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju nr 15 o godz. 10ºº. Projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w zakładce MPZP.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna w miejscowościach Witowice Dolne i Witowice Górne i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do wójta Gminy Łososina Dolna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ug@lososina.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2023r

Na Skróty