Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 213
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna zawaiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna w miejscowościach: Białawoda, Bilsko, Michalczowa i Łęki wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 2 do 23 marca 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 15 marca 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju nr 15 o godz. 10ºº. Projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy:

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego jw. i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do wójta Gminy Łososina Dolna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ug@lososina.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023r.

Na Skróty