Przejdź do stopki

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

    wyświetleń: 296
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Treść

Zarządzenie Nr  19

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 2 lutego 2023 roku

 

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 16 i pkt 17  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) oraz Uchwały Nr 388/XL/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 409/XLIII/2022  Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 r. oraz uchwałą 425/XLV/2023 z 31 stycznia 2023 r. 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 §1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań.

§2.

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

 §3.

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. Działalności Gospodarczej, Sportu i Turystyki.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej informacji oraz załączniki do Zarządzenia Nr. 19 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łososina Dolna

Na Skróty