Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    wyświetleń: 328
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Treść

Nasz znak: IFS.6220.2.2022.SzJ                Łososina Dolna, dnia 19.12.2022 r.

Zawiadomienie

o wszczęciu  postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U. z  2022 r. poz. 2000)    art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.   poz. 1029 z późn. zm), w dniu 18.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa – Produkcyjno – Handlowo – Usługowego AGROTEX Sp. z o. o. 33-314 Łososina Dolna 303 z dnia 16.11.2022 r. reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Frelich zamieszkałego ul. Rudzka 227c, 44-200 Rybnik,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Budowa zbiornika podziemnego na olej opałowy lub napędowy przy ul. Łososina Dolna 303 w Łososinie Dolnej   na dz. ewid. nr 445/26  i 445/22, obr. Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”.         

Przedsięwzięcie będzie realizowane na dz. ew. nr 445/26  i 445/22

W związku z powyższym  wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie lub inne wnioski można zgłosić w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pokój Nr 20  w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 §1  kodeksu postępowania  administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy

mgr  Andrzej Romanek

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa AGROTEX Sp. z o.o.  33-314 Łososina Dolna 303 – na ręce Pełnomocnika Pana Łukasza Frelich, zam. ul. Rudzka 227c, 44-200 Rybnik

2. Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Łososinie Dolnej 300; na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.lososina.pl).

3. Gmina Łososina Dolna 33-314 Łososina Dolna

4. a/a.

Na Skróty