Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 300
Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna

Treść

Ogłoszenie

Wójta Gminy Łososina Dolna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Rąbkowa, Tabaszowa, Świdnik i Tęgoborze

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 288/XXX/2021 z dnia 21 października 2021r. (dot. terenów na zał. Nr 1, 2 i 3 do tej uchwały), Nr 289/XXX/2021 z dnia 21 października 2021r., zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 341/XXXV/2022 z dnia 30 marca 2022r. oraz Nr 290/XXX/2021 z dnia 21 października 2021r. (dot. terenów na zał. Nr 1, 2 i 4 do tej uchwały)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – w miejscowościach: Rąbkowa, Tabaszowa, Świdnik i Tęgoborze wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 27 grudnia 2022r. do dnia 17 stycznia 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju nr 15 o godz. 10ºº. Projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie  Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do wójta Gminy Łososina Dolna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ug@lososina.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane d  momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Łososina Dolna z siedzibą: 33-314 Łososina Dolna 300, tel.(18) 444 80 02, email: ug@lososina.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9, 11 i art. 18  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi,

8)  dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej: e-mail: iod@lososina.pl.

Na Skróty