Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

    wyświetleń: 259
Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Treść

IFS.6811.139.2022.MM   

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846 i poz. 2185.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu:

 

Lp.

Położenie

Opis  nieruchomości

Pow.

w

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do najmu

1.

Świdnik

Przedmiotem najmu jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 396/2 o pow. 0,06 ha położona w obrębie  Świdnik, objęta księgą wieczystą NS1S/00092182/3, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny pod nr Świdnik 65A oraz  garażem blaszanym.

170,91

Na ogrodzonej działce nr 396/2 w obrębie Świdnik zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 170,91 m2 składający się z sześciu pokoi, kuchni, WC, łazienki, spiżarki i pomieszczenia na opał, garaż blaszany o pow. użytkowej 24,00 m2 oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. 10.R tj. tereny rolnicze.

 

 

Czynsz płatny do 25 dnia każdego miesiąca. Miesięczny czynsz najmu przedmiotowej nieruchomości wynosi 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Czynsz będzie waloryzowany w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Czynsz nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych za wodę, kanalizację, energię elektryczną i gazową oraz odbiór odpadów komunalnych.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3-ech lat.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej na okres 21 dni licząc od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 27 grudnia  2022 r.

Informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do wynajmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, pokój nr 15, tel. 185218515.

Na Skróty