Przejdź do stopki

Umowa na remont drogi w miejscowości Stańkowa podpisana

    wyświetleń: 170
Umowa na remont drogi w miejscowości Stańkowa podpisana

Treść

Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zadanie p.n.: „Remont drogi gminnej nr 292589 K Stańkowa – Wola w km 0+000,00 – 0+355,00 w miejscowości Stańkowa”, została zawarta umowa pomiędzy gminą Łososina Dolna, a wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Spółka z o.o. z Limanowej.

Wartość umowy opiewa na kwotę: 537 714,49 zł.

Remont w/w drogi jest możliwy dzięki otrzymanym środkom finansowych pochodzącym  od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów, w kwocie 287 340,00 zł, które zostały przyznane gminie w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pozostała kwota to środki własne z budżetu gminy.

Należy nadmienić, że wspomniana wyżej droga na odcinku 325 mb uległa zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej w 2021 roku.  

Prace budowlane polegać będą między innymi na rozbiórce nawierzchni drogi oraz podbudowy i poboczy, uzupełnieniu ubytków w podbudowie drogi z kruszywa łamanego, uzupełnieniu ubytków w stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego cementem, wymianie korytek betonowych wraz z przepustami pod drogą, wykonaniu nawierzchni drogi z masy asfaltowej wraz z poboczami, montażu barier ochronnych.

- „Cieszę się, że gminie Łososina Dolna udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na kolejną już inwestycję drogową. Remont tego odcinka drogi, zniszczonej przez ulewne deszcze, był konieczny. Z każdym rokiem przybywa w naszej gminie kompleksowo zmodernizowanych dróg, co z pewnością cieszy mieszkańców. W tym roku, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, udało się zmodernizować kilkanaście odcinków dróg. To była prawdziwa drogowa ofensywa. A w trakcie modernizacji jest jeszcze droga Witowice-Cisowiec. Nie jest łatwo, ale staramy się poprawiać komfort życia mieszkańców i mam nadzieję, że nam się to udaje” – podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

Na Skróty

Zdjęcia: