Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    wyświetleń: 921
Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna

o przystąpieniu do opracowania

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

  1. o podjęciu przez Radę Gminy w Łososinie Dolnej uchwały Nr 399/XLII/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – we wsiach: Bilsko, Łososina Dolna, Michalczowa, Rąbkowa, Świdnik, Skrzętla-Rojówka, Tabaszowa, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Znamirowice;
  2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany miejscowego planu i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna 300) lub w postaci elektronicznej (gmina@lososina.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łososina Dolna.

Dodatkowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.                                                                 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łososina Dolna za pomocą e-mail: iod@lososina.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Na Skróty

Linki: