Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa

    wyświetleń: 113
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: „Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa.” 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-08-08 
​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Termin składania ofert:2022-08-24
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.38.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00297061/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf


Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


„Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa.”

Znak sprawy: IFS.271.38.2022.SA 

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00297061/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 24.08.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  24.08.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.38.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane


„Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa.”


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 300
1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 184448002
1.5.8.) Numer faksu: (18) 541 21 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: astudzinska@lososina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI TABASZOWA.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-389bbada-173c-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297061/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08 19:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00056799/11/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.6 Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297061/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać darmowe konto
naplatformie MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
Wykonawca posiadający konto naplatformie MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/madostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wysyłaniei odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych odbywać się będzie przy użyciuplatformy MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naplatformie MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej www.lososina.pl oraz ID postępowania.Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowańnaplatformie
MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/klikając wcześniej opcję „Strefa Wykonawcy” lub ze strony głównej
z zakładki postępowania.
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniego wzoru
formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
6.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
6.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy
MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/jako załączniki.
6.4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJE dot. RODO znajdują się w rozdziale nr XXIV SWZ


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IFS.271.38.2022.SA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297061/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3. Zakres robót budowlanych:
3.1. Prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję tj. roboty pomiarowe, demontaż studni rewizyjnych z kręgów
betonowych o średnicy 1000 mm, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –
bitumicznych – grysowych (asfaltu), wyrównanie terenu wokół boiska ziemią urodzajną, ręczne planowanie gruntu, zasianie
trawy, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
3.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na boisku o nawierzchni asfaltowej wraz z kompletem linii do
piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego i piłki koszykowej.
3.3. Dostawę i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych tj.
• Dwóch sztuk tulei do słupków dla piłki siatkowej oraz ustawienie w przygotowanych uprzednio tulejach tych dwóch
aluminiowych słupków wraz z siatką
(Uwaga! Jeden ze słupków powinien być wyposażony w krzesło sędziowskie)
• Dwóch kompletów tulei do słupków do bramek dla piłki ręcznej oraz ustawienie w przygotowanych uprzednio tulejach
dwóch bramek aluminiowych wraz z siatkami
• Dwóch sztuk tulei do słupków dla piłki koszykowej oraz ustawienie w przygotowanych uprzednio tulejach dwóch
kompletnych słupków metalowych z regulowaną wysokością, malowanych proszkowo (wyposażonych w tablice
wodoodporną, kosz oraz siatkę metalową)
• Dwóch sztuk tulei do słupków dla tenisa ziemnego oraz ustawienie w przygotowanych uprzednio tulejach dwóch słupków
aluminiowych wraz z siatką i mechanizmem do naciągu siatki
• Jednego kosza do segregacji odpadów na różne rodzaje odpadów ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej i lakierowanej
proszkowo wyposażonego w trzy wkłady z blachy ocynkowanej (otwory) w jednej obudowie, ze wrzutem odpadów od przodu
• Dwóch ławek stalowych bez oparcia ze stali nierdzewnej
3.4 Wykonanie i odnowienie ogrodzenia tj. rozebranie starego ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach stalowych na
długości 47,5 metra i wymiana siatki ogrodzeniowej na nową siatkę o wysokości 4 metrów (powierzchnia piłkochwytów 190
m2), usunięciu starej farby na pozostałej części niewymienianego ogrodzenia na długości 81,90 metra oraz dwukrotne
malowanie pozostawionego ogrodzenia z kształtowników stalowych.
3.5 Montaż dwóch tablic tj. jednej sztuki informacyjno – promocyjnej oraz jednej sztuki tablicy z regulaminem opisującym
zasady korzystania z obiektu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 69 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
• (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
• (Krg) Okres gwarancji jakości – waga 40%
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
1. cena wg zasady im mniej tym lepiej
2. okres gwarancji wg zasady im więcej tym lepiej
3.Sposób oceny ofert:
3.1 Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”,
3.2 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn / Cb x 60
gdzie:
PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.
3.3 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”(Krg)zostanie obliczona wg
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297061/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
następującego schematu:
PKrg= (RG oceniana/ RGmax) x 40
gdzie:
PKrg- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji”,
RG oceniana - wielkość okresu gwarancji ocenianej oferty
RG max - wielkość najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców.
Podstawą oceny ofert w ramach kryterium „okres gwarancji” będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji jakości na roboty
budowlane zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi i gwarancji dłuższego niż 84 m-ce, Zamawiający przyjmie do
obliczeń wartość 84 m-ce natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi gwarancji krótszego niż 60 m-cy -
Zamawiający ofertę odrzuci.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji i rękojmi (okres gwarancji i rękojmi musi być tożsamy).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 57 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową by był wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:
• potwierdzające, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (polisa ubezpieczeniowa) w wysokości min.300.000,00 zł
(słownie trzysta tysięcy złotych i 00/100),
• potwierdzające określoną zdolność kredytową lub środki finansowe – potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100).
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej :
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:
• Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 2roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni
polipropylenowej o wartości min.300.000,00 zł (słownie: trzystatysięcy zł i 00/100)wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297061/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
oświadczenie Wykonawcy,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA STANOWIĄCE PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO:
9.1. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwania Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min.300.000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy zł 00/100) wraz z dowodem wpłaty jeżeli taka adnotacja nie znajduje się na polisie,
c. zdolność kredytową lub środki finansowe – potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, że Wykonawca w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania oferta posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
d. wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. Wymóg powyższy jestspełnionygdy Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 2 roboty budowlane o
wartości min. 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł i 00/100)polegające na wykonaniu nawierzchni polipropylenowej.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
e. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł
(słownie: trzytysiące złotych i 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
3. Przedłużenie terminu związaniaofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
albo jeśli to nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu;
4.2. gwarancjach bankowych;
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 40 8818 00099001
0000 0039 0003z podaniem tytułu: „Wadium – Nr zamówienia: IFS.271.38.2021. SA - Przebudowa ogólnodostępnego
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę
uznania rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji
należy załączyć do oferty przetargowej. Ponadto wadium składane w innych formach niż pieniądz musi mieć datę
początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą
najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9. Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust.6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297061/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa ust. 2 niniejszego
rozdziału.
5.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 3 niniejszego rozdziału winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2 oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone
rozdziale XVI, w sposób i w trybie tam określonym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określają paragraf 18 i 19 wzoru umowy który jest
załącznikiem do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297061/01 z dnia 2022-08-08
2022

Więcej szczegółowych informacji dostępnych TUTAJ

Na Skróty