Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna.

    wyświetleń: 61
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna.

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-07-29

​Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert:2022-08-16
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.34.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00284545/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf


Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


„Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K  Łyczanka – Wronowice  w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna. ”

Znak sprawy: IFS.271.34.2022.SA 

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00284545/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 16.08.2022 godzina 08:00
Otwarcie ofert:  16.08.2022 godzina 08:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.34.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka,
Gmina Łososina Dolna.


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 300
1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 184448002
1.5.8.) Numer faksu: (18) 541 21 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: astudzinska@lososina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka,
Gmina Łososina Dolna.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e066474-0f31-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284545/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29 13:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006770/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.16 Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka -Wronowice w km 0+300,00-1+280,00 w miejscowości Łyczanka,
Gmina Łososina Dolna.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać darmowe konto na
platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca posiadający konto na
platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu platformy Marketplanet OnePlace
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie MarketplanetOnePlace
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej www.lososina.pl oraz ID postępowania.Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie MarketplanetOnePlace
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ klikając wcześniej opcję „Strefa Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki
postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniego wzoru
formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
7.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (ID postępowania).
7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy MarketplanetOnePlace
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ jako załączniki.
7.4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO zostały opisane w rozdziale XXIV SWZ niniejszego
postepowania


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IFS.271.34.2022.SA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4. Zamierzenie budowlane polega na: wykonaniu odtworzenia nawierzchni jezdni i poboczy, odtworzenia elementów
odwodnienia drogi, uzupełnieniu skarp korpusu drogi narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi, ułożenia korytek
prefabrykowanych, utwardzeniu zjazdów oraz poboczy destruktem asfaltowym.
4.1 Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi :D
- kategoria ruchu: KR1,
- nawierzchnia: asfaltowa,
- szerokość jezdni: 3,50 mb,
- szerokość poboczy: od 0,25 mb do 0,5 mb,
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%.
4.2 Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- częściowa rozbiórka, wzmocnienie i uzupełnienie warstw podbudowy i ułożeniu warstw
konstrukcyjnych podbudowy oraz warstw nawierzchni drogi,
- rozbiórka elementów odwodnienia,
- usunięcia materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenia terenu.
4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 4 cm w-wa ścieralna z AC11S,
- 5 cm w-wa wyrównawcza z AC16W,
- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3,
- 30 cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 61 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
• (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
• (Krg) Okres gwarancji jakości – waga 40%
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
1. cena wg zasady im mniej tym lepiej
2. okres gwarancji wg zasady im więcej tym lepiej
3.Sposób oceny ofert:
3.1 Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”,
3.2 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn / Cb x 60
gdzie:
PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.
3.3 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”(Krg) zostanie obliczona wg
następującego schematu:
PKrg= (RG oceniana/ RGmax) x 40
gdzie:
PKrg- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji”,
RG oceniana - wielkość okresu gwarancji ocenianej oferty
RG max - wielkość najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców.
Podstawą oceny ofert w ramach kryterium „okres gwarancji” będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji jakości na roboty
budowlane zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 84 m-ce, Zamawiający przyjmie do obliczeń
wartość 84 m-ce natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 m-cy - Zamawiający
ofertę odrzuci.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu:
3.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową by był wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:
• potwierdzające, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (polisa ubezpieczeniowa) o sumie gwarancyjnej min. 800
000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych),
• potwierdzające określoną zdolność kredytową lub środki finansowe – potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 800 000,00 zł (słownie: osiemset
tysięcy złotych 00/100).
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej :
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:
• Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 2 roboty budowlane o wartości min. 500 tysięcy złotych każda
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi publicznej, oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
• Wykonawca dysponuje lub dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności inżynieryjnej drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: e. Oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W
celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwania Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 800 000,00 zł
(słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 ) wraz z dowodem wpłaty jeżeli taka adnotacja nie znajduje się na polisie,
b. zdolność kredytową lub środki finansowe – potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, że Wykonawca w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
c. wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. Wymóg powyższy jest spełniony gdy Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 2 roboty budowlane o
wartości min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi
publicznej.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
d. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w charakterze kierownika budowy wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego
do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez niego czynności. Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdz. XV ust. 3 pkt 3.4 tiret 2, tzn. że Wykonawca dysponuje lub
dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń specjalności inżynieryjnej drogowej.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Rozdział XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00
zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium, albo jeśli to nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu;
4.2. gwarancjach bankowych;
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 40 8818 00099001
0000 0039 0003 z podaniem tytułu: „Wadium – Nr zamówienia: IFS.271.32.2022. SA - Modernizacja drogi gminnej nr
292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna, do oferty
należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku
Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji
należy załączyć do oferty przetargowej. Ponadto wadium składane w innych formach niż pieniądz musi mieć datę
początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą
najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9. Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust.6 ustawy PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli.
5.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa ust. 2 niniejszego
rozdziału.
5.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 3 niniejszego rozdziału winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2 oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone
rozdziale XVI, w sposób i w trybie tam określonym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w załączniku nr 6 (wzorze umowy) do
SWZ w paragrafie nr 18 i 19
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą
wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale
XVII niniejszej SWZ.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284545/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane


Więcej szczegółowych informacji dostępnych TUTAJ

Na Skróty