Przejdź do stopki

Pomoc dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

    wyświetleń: 283
Pomoc dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Treść

Wnioski o pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy można składać od dnia 16 czerwca 2022 r.  do dnia 30 czerwca 2022 r. Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu. 

Wnioski będą mogły być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR , za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Przez datę złożenia wniosku będzie należało rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia zostanie udostępniony na stronie internetowej Agencji: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

 

Wysokość stawki pomocy wynosi:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.
 

Do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych stosuje się jedną z ww. stawek pomocy. Producent rolny może więc ubiegać się o pomoc do danej powierzchni uprawy tylko raz czyli do danej powierzchni uprawy można ubiegać się tylko o pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez suszę lub tylko z powodu szkód spowodowanych przez inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne wymienione w rozporządzeniu.

 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

 

Pomoc będzie podlegała także pomniejszeniu o 50% jeżeli:

  • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi, obsunięcia się ziemi lub lawiny
  • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Do wniosku będzie należało dołączyć:

1. kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. , który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8 tego rozporządzenia, zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich lub

2. uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13x ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w § 13x ust. 6a tego rozporządzenia, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z treści polisy;

4. zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (równoznaczne z zaświadczeniami będzie wypełnienie stosownego oświadczenia we wniosku o przyznanie pomocy, Sekcji VII, Części A (Pomoc de minimis, pkt 6).


Druk wniosku oraz więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021


Na Skróty