Przejdź do stopki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

    wyświetleń: 285
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Treść

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Kraków, dnia 31.12.2021 r.
   
OO.421.2.4.2021.TŚ/EB  


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 012 619 81 33, 012 619 81 62, 012 619 81 56).
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a., strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.


Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

 

Pełna treść dokumenu dostępna na BIP Gminy Łososina Dolna

Na Skróty